Hakkımızda

Biz Kimiz?

"İnsanları mutlu edecek tek vasıta, onları birbilerine yaklaştırarak, onlara birbirlerini sevdirerek, karşılıklı maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan hareket ve enerjidir. Dünyanın barışı içinde insanlığın gerçek mutluluğu, ancak bu yüksek ideal yolcularının çoğalması ve başarılı olmasıyla mümkün olacaktır. (Mustafa Kemal ATATÜRK 1931)" şiarıyla çıktığımız bu yolda, toplumsal uyuşmazlıkların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 15 ortak olarak kurduğumuz merkezimiz, Alsancak Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi A.Ş. ticaret unvanı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Merkezimiz, alanında uzman ve donanımlı kadrosu ile taraflar arasındaki ihtilafların çözümünü sağlarken; sürdürülebilir kalıcı çözümlerin ve toplumsal barışın sağlanmasına hizmet etmek amacıyla faaliyetlerini yürütmekte, tarafların birlikte uzlaşı kültürü altında kazan kazan ilkesi ile daha ekonomik ve kısa sürede çözüm üretebilmesini amaçlamaktadır.

Toplumda arabuluculuğun tanıtımı ve yaygınlaştırılması için, çalışmalar yapmak, yazılı ve görsel metaryeller hazırlamak eğitimler düzenlemek, projeler üretmek ve ayrıca mevcut projelere de katkı sağlamak, Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak Arabuluculuğun yaygınlaştırılarak, ihtilafların kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlamak da merkezimizin başlıca hedefleri arasındadır.

Merkezimiz, İzmir adliyesi ana binasının hemen karşısında olup, İzmir’in her yerinden kolayca ulaşılabilir bir lokasyona sahiptir. Metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçları ile rahatlıkla merkezimize ulaşabilir, kendi aracınızla geldiğinizde ofis çevresindeki otopark imkanlarından faydalanabilirsiniz.

Konforlu, donanımlı ve teknolojik alt yapıya sahip toplantı odalarımız ve eğitim salonumuz ihtiyaçlar gözetilerek dizayn edilmiştir

Merkezimizin ortağı olmayan arabulucular da kendi arabuluculuk toplantılarını merkezimizde yapabilecektir. Toplantı odalarımız çok katılımlı toplantılara uygun olup; odalarda bilgisayar, yazıcı, telefon ve TV mevcuttur.

Etik Değerlerimiz

Alsancak Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi olarak, faaliyetlerimizin her aşamasında aşağıdaki etik değerlere ve ilkelere uygun davranmanın misyonumuz ve vizyonumuz olduğunu belirtmek isteriz.

Eşitliği Gözetme- Eşitlik Kuralı;

Arabulucu, süreç boyunca taraflara eşit davranma ve onların gereksinimleri doğrultusunda adil olma ilkelerini gözetmekle yükümlüdür. Bu hüküm çerçevesinde taraflar süreç boyunca eşit haklara sahiptir. Sürecin hakkaniyet ilkesine uygun olması ve adil olması gerekmekte ve bu eşitlik durumun da arabulucu tarafından sağlanması beklenmektedir.

Kendi Kararını Verme Hakkı;

Tarafların; sürece başlamadan, süreç içerisinde ve sonuç aşamasında özgür ve aydınlanmış iradeleriyle, gönüllü ve baskı altında kalmadan karar vermeleridir. Arabulucu, arabulucunun seçimi, arabulucunun seçimi, sürecin yürütülmesi, sürece katılım, süreçten çekilme ve süreci sonlandırma dâhil olmak üzere, arabuluculuğun her aşamasında tarafların kendi kararlarını verme hakkını gözetmekle yükümlüdür. Arabulucu, hazırlık aşaması veya ilk arabuluculuk toplantısında kendisinin arabuluculuk sürecindeki rolü hakkında taraflara bilgi vermekle mükelleftir. Ayrıca karar verme yetkisinin taraflarda olduğunu taraflara bildirmelidir. Arabulucu, hukuki uyuşmazlıkla ilgili olarak taraflara hukuki veya mesleki tavsiyelerde bulunmamalıdır. Ancak gerekli ve uygun olduğunda aydınlanmış iradeyle seçim yapmalarına yardımcı olmak üzere uzmanlara danışmalarının önemini taraflara hatırlatmalı ve bu konuda tarafları bilgilendirmelidir.

Tarafsızlık;

Arabulucunun taraf tutmaması ve taraflara karşı önyargılı olmaması gerekmektedir. Arabulucu, taraflara tarafsız davranmakla beraber eşit davranmakla da yükümlüdür. Arabulucu, tarafsızlığını ve/veya bağımsızlığını etkileyebilecek durumlardan kaçınmalıdır. Arabulucu, taraflardan birinin kişiliğine, geçmişine, inanç ve değerlerine ve arabuluculuk sürecindeki tutum ve davranışlarına veya başka bir sebebe dayanarak taraf tutmamalı ve önyargılı davranmamalıdır. Arabulucu, arabuluculuk sürecini yürütürken tarafsız olmak ve tarafsızlığını şüpheli hâle getirecek davranışlardan kaçınmak zorundadır. Arabulucu, kendisinin davranış ve görünüşteki tarafsızlığından şüphe duyulmasına yol açacak şekilde, taraflara değerli bir hediye, yardım, borç veya değerli başka bir mal vermemeli ve onlardan da kabul etmemelidir.

Arabulucu, arabuluculuğu tarafsız bir şekilde yönetemeyecek ise o uyuşmazlık için arabuluculuktan çekilmelidir

Gizlilik Kuralı;

Arabulucu, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile kayıtları gizli tutmakla mükelleftir. Arabulucu, tarafların arabuluculuk sürecinde nasıl hareket ettiği hakkında, sürece katılmayan üçüncü kişilere bilgi vermemelidir. Arabuluculuk sürecinde taraflardan biriyle özel oturumda bir araya gelen arabulucu, bu özel oturumda edindiği hiçbir bilgiyi, bilgiyi veren tarafın rızası olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak diğer tarafa aktarmamalıdır. Arabulucu, bir arabuluculuk sürecine eğitim veya araştırma amacıyla katılım sağlarsa, tarafların kimlik bilgileri de dahil olmak üzere gizliliğe ilişkin haklı beklentilerine uygun davranmalıdır.

Menfaat İlişkisi veya Çatışması Olmaması Kuralı;

Arabulucu ile taraflar arasında herhangi bir menfaat ilişkisi veya çatışması bulunmamalıdır ve taraflar ile arasında menfaat ilişkisi veya çatışması bulunduğu izlenimini vermekten kaçınmalıdır.

Fakat arabulucu ile taraflar arasında doğmuş olan veya doğma ihtimali bulunan bir menfaat ilişkisi veya menfaat çatışması bulunması arabulucunun tarafsızlığına ve genel olarak arabuluculuk sürecine olumsuz etki yapabilecek nitelikteyse arabulucu, sürecin hangi aşamada olduğuna bakmaksızın arabuluculuktan çekilmelidir.

Sürecin Niteliği ve Görevin Özenle Yerine Getirilmesi

Arabulucunun bizzat kendisi görevini makul sürede, özenle, hakkaniyete uygun olacak şekilde yerine getirmelidir. Arabulucu, kendisi de dâhil olmak üzere bir katılımcının davranışının, arabuluculuk sürecinin yürütülmesine zarar verebileceğini düşünürse, gerektiğinde arabuluculuğu ertelemek, arabuluculuktan çekilmek veya arabuluculuğu bitirmek de dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri derhâl almalıdır.

Mesleki Yeterlilik Kuralı;

Bir arabulucu somut uyuşmazlıklar karşısında mesleki yeterliliğe sahip olmalıdır. Bu mesleki yeterliliğe sahip olmayan arabulucu, arabuluculuk teklifini reddetmeli ve/veya sürecin hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın arabuluculuktan çekilmelidir. Burada özellikle belirtmek gerekir ki arabulucunun bizzat kendisi mesleki yeterliliğinden ve gelişiminden sorumludur.

Unvan Kullanımı, Reklam ve Tanıtım

Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sırasında arabuluculuk unvanını belirtmekle mükelleftir. Arabulucu, tabela ve basılı kâğıtlarının kullanımında arabuluculuk mevzuatına uygun hareket etmelidir. Yine arabulucu, reklam ve tanıtım yaparken dürüstlük kuralına uygun bir şekilde davranmalıdır

Arabuluculuk Uygulamasının Geliştirilmesi;

Arabulucu, arabuluculuğun geliştirilmesi ve arabuluculuğun barışçıl bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak kabul edilmesi ve bu hususa ilişkin bir farkındalık oluşturulması ve arabuluculuk kurumunun tanıtılmasından sorumludur.

Ücret ve Diğer Masraflar;

Arabulucu, yaptığı faaliyet karşısında tabi olarak ücret ve masraf isteme hakkını haizdir. Ücret belirlenirken, arabulucu kendi özelliklerini, uyuşmazlığın özelliklerini ve zorluk seviyesini ve diğer tüm etkenleri dikkate alarak hakkaniyet ve dürüstlük kurallarına uygun bir biçimde değerlendirmelidir.

Beyan ve Belgelerin Kullanılması Yasağı;

Arabulucu ve arabuluculuğa katılan taraflar uyuşmazlıkla ilgili ileride bir dava açılması halinde veya başka herhangi bir uyuşmalık çözüm yöntemine başvurulduğu zaman kanunda düzenlenen belgeleri delil olarak ileri sürmeleri ve bunlar hakkında tanıklık yapmaları mümkün değildir.

Tarafların Bilgilendirilmesi Kuralı;

Arabulucu süreci başlatmadan önce arabuluculuğun özellikleri, esasları, sürecin işleyişi ve hukuki sonuçları hakkında uyuşmazlık konusu tarafları bilgilendirmelidir. Yine bununla beraber arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılması halinde düzenlenen ve ilam niteliğini haiz bir belge olan bu anlaşma tutanağı hakkında bilgilendirilmelidir.